ภาควิชาให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Victoria University College เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่นรอง คณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วทอ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 20 คน อาจารย์ Dr.Wuit Yi Win Htut จาก Victoria University College (VUC) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการและฝึกงานปฏิบัติฝีมือช่างอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ บริษัท CPAC ในเครือ SCG และเข้าเยี่ยมชมโครงการระบบขนส่งสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ – รังสิต (สายสีแดง) พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมในโครงการนี้ เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562