หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตร : ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : CVET

จำนวน (สาขาวิชา) : 1

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน