เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในด้านการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา