หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตร : ระดับปริญญาโท 2 ปี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : MCET

จำนวน (สาขาวิชา) : 1

หลักสูตร : ระดับปริญญาโท 2 ปี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

– สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : MUEM

จำนวน (สาขาวิชา) : 1

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน

ผู้ดูแลหลักสูตร

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจประธานหลักสูตร
รศ.ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข
รศ.ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุขอาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน
รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสินอาจารย์ประจำหลักสูตร