หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตร : ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : CVET

จำนวน (สาขาวิชา) : 1

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน

ผู้ดูแลหลักสูตร

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจประธานหลักสูตร
รศ.ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข
รศ.ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุขอาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน
รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสินอาจารย์ประจำหลักสูตร