ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งสำนักงาน

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่อาคาร 42 ชั้น7วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (College of Industrial Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)
เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6511, 6525 โทรสาร 0-2587-6930ภาพที่ 1.10.1 แสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคารสำนักงานภายในมหาวิทยาลัย