คณาจารย์ภาควิชาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

2021-07-30T17:49:14+07:0030 ก.ค. 2021|งานวิจัยคณาจารย์|

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1. รศ.ดร.ขวัญเนตร  สมบัติสมภพ   2.ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร และ  3.ผศ.ดร.นรารัชต์พร  นวลสวรรค์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้บุคคลากรขององค์การบริหารจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการดำเนินการออกแบบ กำหนดรายละเอียดและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ในเรื่องเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานและการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ณ ณ ห้องประชุม องค์การจัดการน้ำเสีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563