ปรัชญา

ผลิตวิศวกรเฉพาะทางเพื่อสร้างงาน สร้างเทคโนโลยี โดยยึดมั่นด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ปณิธาณ

มุ่งมั่นสร้างและพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพ มีคุณภาพคู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

วิศวกรโยธาที่มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ มีความคิดที่เป็นระบบในการนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์เพื่อสร้างงาน สร้างเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม สิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความปลอดภัย และกฎหมาย

พันธกิจ

1) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2) ให้ความรู้ด้านทฤษฎี และสร้างความชำนาญด้านปฏิบัติ
3) ส่งเสริมให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้วิเคราะห์ สร้างงาน สร้างเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ