คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทรหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Asst. Prof. Dr.Janjit Iamchaturapatr

Head of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสหกิจศึกษา
Asst. Prof. Dr.Nararatchporn Nuansawan

Deputy Head of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology
Educational Quality Assurance and
Cooperative Education Department

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ รอดสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ รอดสินหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Assoc. Prof. Dr.Kittipoom Rodsin

Head of Field of Civil and Environmental Engineering Technology

อาจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
อาจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณหัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา
Dr. Rathavoot Ruthankoon
Head of Graduate Studies
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรีรองหัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา
Asst. Prof. Dr. Chaiyasat Sakunsaksri
Deputy Head of Graduate Studies

คณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Assoc. Prof. Dr. Smith Songpiriyakij
Dean, Faculty of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัชผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ
Asst. Prof. Dr. Nattapong Makaratat
Assistant to the Rector for Environmental and Physical development
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุขรองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Assoc. Prof. Dr. Chairat Teerawattanasuk
Associate Dean for Asset Management
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาสประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
Assoc. Prof. Dr. Sittichok Soontonopas
President of the Faculty Senate
อาจารย์ ดร.ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์
อาจารย์ ดร.ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์หัวหน้างานประลองโยธาและก่อสร้าง
Dr.Titiwat Triwong
Head of the Civil and Construction Showdown
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Assoc. Prof. Dr.Kwannate Sombatsompop

Head of the Environmental Engineering Laboratory

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อนอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Asst. Prof. Dr.Sorakarn Sritong-on

Lecturer of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology

รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุลอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Assoc. Prof. Dr.Keeratikan Piriyakul

Lecturer of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology

อาจารย์จำรูญ หฤทัยพันธ์
อาจารย์จำรูญ หฤทัยพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Mr. Chamroon Harithaipan
Lecturer of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology
อาจารย์อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ
อาจารย์อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Mr. Adisorn Pongsuwan

Lecturer of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ แย้มโอษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ แย้มโอษฐ์อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Asst. Prof. Dr. Nirat Yam-aot
Lecturer of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology

คณาจารย์พิเศษ

อาจารย์นที ศรีจันทร์
อาจารย์นที ศรีจันทร์อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Mr. Natee Srijan

Special Instructor of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology

สำนักงานภาควิชา

นางสาวนันทิพย์ อินต๊ะมี
นางสาวนันทิพย์ อินต๊ะมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Miss Nunthip Intamee
General Administration Officer (Professional)
นางสาวเบญธิญา คงชมสุข
นางสาวเบญธิญา คงชมสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)
Miss Bentiya Kongchomsuk
General Administration Officer (Practitioner)

วิศวกร

นายทัศน์พล อินต๊ะปัญโญ
นายทัศน์พล อินต๊ะปัญโญวิศวกร (ปฏิบัติการ)
Mr. Tutsapol Intapanyo
Engineer (Practitioner)

ช่างเทคนิค

นายธนวัฒน์ สุขโชติ
นายธนวัฒน์ สุขโชติช่างเทคนิค (ปฏิบัติการ)
Mr. Tanawat Sukchot

Technician (Practitioner)

นายพรภวิษย์ จั่นลา
นายพรภวิษย์ จั่นลาช่างเทคนิค (ปฏิบัติการ)
Mr. Pornphavit Janla

Technician (Practitioner)