ประวัติมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยและภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริงซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย – เยอรมัน” ในปีพ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีและวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีได้รวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2514 โดยมีวิทยาลัยทั้งสามแห่งเป็นวิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีนามตามสถานที่ตั้งต่อท้ายนามพระราชทาน ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือจึงใช้ชื่อว่า“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ”และเพื่อให้การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะแรกของสถาบันบรรลุผลวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเดิมจึงรวมเข้าเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีชื่อว่า“ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น“วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 25 สาขา จากการพัฒนาทางด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) รวม 9 สาขาวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) รวม 11 สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) รวม 1 สาขาวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) รวม 7 สาขาวิชาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) รวม 2 สาขาวิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมล้อม เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างก่อสร้างโดยรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแผนกช่างก่อสร้าง