วารสารระดับนานาชาติ

1
Jaturapitukkul, C., Kiattikomol, K. and Songpiriyakij, S., 1999, “A Study of Strength Activity Index of Ground Coarse Fly Ash with Portland Cement,” ScienceAsia Journal, Vol. 25, No. 4, pp. 223-229.
2
Kiattikomol, K., Jaturapitakkul, C., Songpiriyakij, S. and Chutubtim, S., 2001, “A Study of Ground Coarse Fly Ash with Different Finenesses from Various Sources as Pozzolanic Materials,” Cement and Concrete Composites, Vol. 23/ 4-5, pp. 335-343.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1

Jaturapitakkul, C., Kaitikomol, K., Siripanichgorn, A., Voranisakul, J., Keatkrai, P., Ninityyongskul, P., Chindaprasirt, P., Tangsathikulchai, C., Songpiriyakij, S. and Ketratanaborvon, T., 1998, “Classifying and Selecting of Mae Moh Fly Ash for Using as a Cement Based Material,” CEPSI 12th, Thailand, pp. 226-234.

2
Chututim, S., Songpiriyakij, S., Jaturapitakkul, C. and Kiattikomol, K., “A Comparative Study on Properties and Compressive Strength of 5-Source Fly Ashes Concrete,” Proceedings of Inter-Regional Symposium on Sustainable Development, May 1999, Kanchanaburi, Thailand, pp. 360-369.
3
Jaturapitakkul, C., Songpiriyakij, S. and Wecharatana, M., “Model for predicting Compressive Strength of Fly ash Concrete from fly ash fineness,” The 8th East-Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction, December 2001, Singapore, paper No.1318.
4

Songpiriyakj, S., “Alkali-Activated Fly Ash Concrete,” Proceedings of the Eighth International Symposium and Workshop on Ferrocement and Thin Reinforced Cement Composites,February, 2006, Bangkok, Thailand, pp. 545-548.

5 Songpiriyakij, S. “Engineering Properties of Mae Moh Fly Ash Geopolymer Concrete,”  Proceedings of International Conference on Pozzlan, Concrete and Geopolymer, May 2006, Khon Kaen, Thailand, pp. 219-225.
6
T. Klabprasit; C. Jaturapitakkul ; W. Chalee; P. Chindaprasirt; S. Songpiriyakij, "Influence of  Si/Al ration on compressive strength of rice husk-bark ashes and fly ash-based geopolymer paste", Proceedings of The 3rd ACF International Conference, November 11-13, 2008, Ho Chi Minh City, Veitnam.

วารสารระดับชาติ

1 Songpiriyakij, S. and Jaturapitakkul, C., 1995, “A study of ground Mae Moh fly ash as a pozzolan for increasing concrete strength,” KMITT Res. & Dev., Vol. 18, pp. 52-64.
2 เธียรศักดิ์ กลับประสิทธิ์, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ปริญญา จินดาประเสริฐ และ สมิตร ส่งพิริยะกิจ “จีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ทำจากเถ้าถ่านหินและเถ้าชีวมวล ตอนที่ 1 : ผลกระทบของสัดส่วนผสมต่อกำลังอัดของเพสต์” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 หน้า 9-16
3
เธียรศักดิ์ กลับประสิทธิ์,   ชัย จาตุรพิทักษ์กุล,   ปริญญา จินดาประเสริฐ และ   สมิตร ส่งพิริยะกิจ, “จีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ทำจากเถ้าถ่านหินและเถ้าชีวมวล ตอนที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยาและกำลังอัด” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 หน้า17-24

การประชุมวิชาการระดับชาติ

1
ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, เอนก ศิริพานิชกร, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, พยูร เกตุกราย, สมิตร ส่งพิริยะกิจ, พิชัย นิมิตยงสกุล, ปริญญา จินดาประเสริฐ, ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย และ ทิน เกตุรัตนบวร, “การคัดเลือกเถ้าถ่านหินที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีต,”เอกสารประกอบการประชุมใหญ่ทางวิชาการ, 15-18 สิงหาคม 2539, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 257-269.
2 เศกสรรค์ ชูทับทิม, สมิตร ส่งพิริยะกิจ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2542,  “การศึกษาศักยภาพของเถ้าถ่านหิน 5 แหล่งผลิตในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน,” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 5, มีนาคม 2542, พัทยา, หน้า MAT108-115.
3 ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง, สมิตร ส่งพิริยะกิจ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2542, “บทบาทของเถ้าถ่านหินที่แยกละเอียด 5 ชนิดต่อกำลังอัดของคอนกรีต,” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 5, มีนาคม 2542, พัทยา, หน้า MAT 208-214.
4 สุทธิชัย   ศรีรัตนวงศ์, สมิตร   ส่งพิริยะกิจ, ชัย   จาตุรพิทักษ์กุล และ ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล, 2543, “ผลกระทบของทรายแป้งและดินเหนียวต่อคุณสมบัติของคอนกรีต,” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 6, พฤษภาคม 2543, หัวหิน, หน้า MAT95-100.
5 สมิตร ส่งพิริยะกิจ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ เมธี เวชารัตนา, 2544,  “แบบจำลองทำนายกำลังอัดของเถ้าถ่านหินมอร์ต้าจากความละเอียดของเถ้าถ่านหิน,” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 7, พฤษภาคม 2544, กรุงเทพ, หน้า MAT31-36.
6 สมิตร ส่งพิริยะกิจ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ วิเชียร ชาลี, 2545, “แบบจำลองทำนายกำลังอัดของเถ้าถ่านหินคอนกรีตจากความละเอียดของเถ้าถ่านหิน,” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 8, ตุลาคม 2545, ขอนแก่น, หน้า MAT31-36.
7 ไชยยันต์  ชัยจักร สมิตร ส่งพิริยะกิจ และ กุลพัฒน์ วัฒนกูล “การผลิตบล็อกมวลเบาจากกากอุตสาหกรรมรีไซเคิลเหล็ก” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติครั้งที่ 1, พฤษภาคม 2546, กาญจนบุรี, หน้า 125-131.
8 ปฐพี ภูลับ, อยุทธ์  วงษ์สวัสดิ์, สมยศ  วิวัฒน์พัฒนพงศ์, และ สมิตร  ส่งพิริยะกิจ “คุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตที่แน่นด้วยตัวเองที่มีเถ้าถ่านหินที่คัดขนาดเป็นส่วนผสม” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 9, 9-21 พฤษภาคม 2547, หน้า MAT 13-18
9 กิตติพล  เกียรติวรยศ, เกรียงศักดิ์  ห้วยน้ำ, วันชัย  โง้วประเสริฐ และ สมิตร  ส่งพิริยะกิจ  “คอนกรีตบล็อกมวลเบาจากกากอุตสาหกรรม” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติครั้งที่ 2, ตุลาคม 2547, เชียงใหม่, หน้า 7-10
10 Songpiriyakij S., “Effect of Temperature on Compressive Strength of Fly Ash-based Geopolymer Mortar,”  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 1, ตุลาคม 2548, ระยอง, หน้า CON30-CON34
11 มิตร ส่งพิริยะกิจ,    ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข,    กันตพงศ์ ผิวเหลือง,   ถิรวัจน์ ผกผ่า และ รัฐพล เจียวิริยะบุญมา. “กำลังอัดของคอนกรีตเมื่อก่อตัวภายใต้แรงดันสูง”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 11, ณ โรงแรมเมอร์ลินบีช จังหวัดภูเก็ต. วันที่ 20-22 เมษายน 2549. บทความที่ MAT 58.
12 เธียรศักดิ์ กลับประสิทธิ์, สมิตร ส่งพิริยะกิจ, และชัย จาตุรพิทักษ์กุล  “การศึกษากำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ทำจากเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ผสมเถ้าถ่านหิน” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 2, ตุลาคม 2549, อุดรธานี, หน้า MAT 53-58
13 เจร ชุมอักษร, ชูชัย จุจิวรกุล, สมิตร ส่งพิริยะกิจ, เอนก ศิริพานิชกร, “พฤติกรรมการดัดของวัสดุผสมจีโอโพลิเมอร์เสริมเส้นใยเหล็กและป่านศรนารายณ์” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12, ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550. บทความที่ MAT 21.
14 เธียรศักดิ์ กลับประสิทธิ์, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล , ปริญญา จินดาประเสริฐ และ สมิตร ส่งพิริยะกิจ “ผลกระทบของสัดส่วน Si/Al ต่อกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ทำจากเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ ผสมเถ้าถ่านหิน” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 3, ตุลาคม 2550, พัทยา, ชลบุรี, หน้า MAT 53-58
15

ภูวิศ  ตรีสุวรรณ,   สมิตร  ส่งพิริยะกิจ,  ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล และ  ปริญญา จินดาประเสริฐ "ผลกระทบของความละเอียดของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ต่อกำลังอัด และระยะเวลาการก่อตัว ของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ทำจากเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ผสมเถ้าถ่านหิน" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, พัทยา, ชลบุรี, วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551. บทความที่ MAT 61.

16 พร้อมพงศ์  ผุงเพิ่มตระกูล,   สมิตร  ส่งพิริยะกิจ,   ทวิช  พูลเงิน,   เอนก  ศิริพานิชกร และ ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล " แรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริม โดยใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็น ตัวเชื่อมประสาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, พัทยา, ชลบุรี, วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551. บทความที่ MAT 63.
17 วรเชษฐ์  ป้อมเชียงพิณ, สมิตร   ส่งพิริยะกิจ, ปิติ  สุคนธสุขกุล "พฤติกรรมการรับแรงดัดของ คอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก และเส้นใยพลาสติกสังเคราะห์หลัง สัมผัสอุณหภูมิสูง" เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 4, ตุลาคม 2551, อุบลราชธานี หน้า MAT 30-35
18 นพดล  กีรติจิรัฐิติกาล  สมิตร ส่งพิริยะกิจ   วรธรรม อุ่นจิตติชัย   ดำรงเจตน์ สันติจำเริญกิจ   และ จีรศักดิ์ วิจารณ์   "กำลังดัดของไม้ประกับยางพารา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14, นครราชสีมา, วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552 หน้า 1613-1617
19 สมิตร ส่งพิริยะกิจ และ วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ  “จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าถ่านหินแม่เมาะ” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14, นครราชสีมา, วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552 หน้า 1831-1836