ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยเทคโนโลยอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

พัสดุ: ตู้ ปณ 15 ปณฝ พระจอมเกล้า บางซื่อ กทม.10802

EMAIL: ssy@kmutnb.ac.th

โทร: 0-2585-8541 ต่อ 6615 แฟกซ์: 0-2587-6930