Steel and Timber Design (373356)

วิชาบังคับก่อน

310174 วัสดุวิศวกรรม

373351 การวิเคราะห์โครงสร้าง

รหัสวิชา: 373356

ชื่อวิชา (ภาษาไทย):การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

ชื่อวิชา (English) :Steel and Timber Design

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0) หน่วยกิต 

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

เหล็ก : ลักษณะและขนาดของเหล็กที่ใช้ในงานโครงสร้างการออกแบบโครงสร้างเหล็ก เพื่อใช้รับแรงกระทำต่าง ๆ ตลอดจนการออกแบบรอยต่อด้วยวิธีต่าง ๆ โดยใช้วิธี LRFD การปฏิบัติให้นักศึกษาฝึกการออกแบบและเขียนแบบแสดงรายละเอียดต่าง ๆ

ไม้ : ลักษณะและขนาดของไม้ที่ใช้เป็นโครงสร้าง คุณสมบัติการรับแรงของไม้ การออกแบบโครงสร้างไม้ เพื่อรับแรงกระทำต่างๆ รวมถึงการออกแบบรอยต่อ ของโครงสร้างไม

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective)

รู้วิธีการในการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  ตลอดจนรู้ลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญของไม้ ้และเหล็กที่นำมาใช้ในงานโครงสร้าง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective)

สามารถออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กรวมถึงสามารถออกแบบรอยต่อของโครงสร้าง ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ