คอนกรีตเทคโนโลย

(373321)

วิชาที่ต้องเรียนก่อน    ไม่มี (หลักสูตรใหม่)

 

เนื้อหาหลักสูตร          ดูหลักสูตร


หนังสืออ้างอิง         1 ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต โดย ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล
                                2 คู่มือทดสอบ หิน ทราย และคอนกรีต     (บ. ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด)

 

วัตถุประสงค์

 

เมื่อนักศึกษาเรียนผ่านวิชานี้แล้ว นักศึกษาควรมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมของคอนกรีตทั้งที่อยู่ในสภาวะสด หรือในขณะที่แข็งตัวแล้ว

นักศึกษาควรมีความสามารถควบคุมงานคอนกรีตให้มีคุณภาพดี และสามารถแก้ปัญหางานคอนกรีตที่เผชิญต่อสภาวะแวดล้อมแบบต่างๆ ได้

 

Lab No.

Lab Test

Lecture

Reading

CPAC

TCA

1

ความหนาแน่นแห้ง   ขนาดคละ   โมดูลัสความละเอียด ของหิน

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 1

2

ถพ. หิน   การดูดกลืนน้ำ   ความชื้น  น้ำส่วนเกิน ของหิน

ปูนซีเมนต์

บทที่ 3

บทที่ 2 3 และ 4

3

ขนาดคละ   โมดูลัสความละเอียด ของทราย

มวลรวม

บทที่ 5

บทที่ 5 และ 6

4

ถพ. ทราย    การดูดกลืนน้ำ   ความชื้น  น้ำส่วนเกิน ของทราย

มวลรวม

บทที่ 3

บทที่ 5 และ 6

5

ถพ. ของปูนซีเมนต์

คอนกรีตสด

มอก 15 เล่ม 2

บทที่ 8 และ 9

6

ความข้นเหลวปกติ    ระยะเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์

คอนกรีตสด

มอก 15 เล่ม 8

บทที่ 10

7

สอบกลางภาค

8

โต๊ะการไหล การทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์

การเทคอนกรีตสด    ในสภาวะต่างๆ

มอก 15 เล่ม 12

เครื่องมือทดสอบ

บทที่ 10

9

การออกแบบปฏิภาคส่วนผสม

บทที่ 15

10

การเยิ้มน้ำ

คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

บทที่ 14

บทที่ 11

11

การทดสอบกำลังรับแรงดึงของคอนกรีต

คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

บทที่ 16

บทที่ 12 และ 13

12

การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูง

สารเคมีผสมเพิ่ม

บทที่ 7 และ 17

13

การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

คอนกรีตในน้ำทะเล

บทที่ 16

บทที่ 14

14

การทดสอบแรงยึดหน่วงระหว่างเหล็กและคอนกรีต

คอนกรีตในซัลเฟต

บทที่ 18

บทที่ 14

15

การแข็งขัน คอนกรีตกำลังสูง

คอนกรีตผสมเส้นใย

 

 

คะแนน              รายงานผลการทดสอบ               40 คะแนน                 ถ้าส่งไม่ครบ 15 แล็ป ไม่ได ้     
                                สอบกลางภาค                            20 คะแนน
                                สอบปลายภาค                            20 คะแนน
                                โครงงาน                                    20 คะแนน

 

รายงาน                     หนึ่งคน หนึ่งเล่ม    

    
ตอนที่ 1     ปกสี                        เหลือง                                       กลุ่มที่ 1     สันปกสี                     ดำ


ตอนที่ 2     ปกสี                         ฟ้า                                            กลุ่มที่ 2     สันปกสี                     เขียว


                ตอนที่ 3     ปกสี                       เขียว                                        กลุ่มที่ 3     สันปกสี                    ชมพู 
                ตอนที่ 4     ปกสี                      ชมพู                                         กลุ่มที่ 4    สันปกสี                     ฟ้า

                ตอนที่ 5     ปกสี                       ขาว                                          กลุ่มที่ 5    สันปกสี                   น้ำตาล                

 

ตัวอย่าง                    อยู่ ตอน 1 กลุ่ม 4 ส่งรายงานปกสี เหลือง สันปกสีฟ้า