นางสาวนันทิพย์ อินต๊ะมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวนิภาภรณ์ อมรสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวณัฐนี ภิระบรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวธนิตา วัชระมัย
นักวิทยาศาสตร์


นายทัศน์พล อินต๊ะปัญโญ
วิศวกร


นายธนวัฒน์ สุขโชติ
ช่างเทคนิค


นายพรภวิษย์ จั่นลา
ช่างเทคนิค