ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร

หัวหน้าภาควิชา


รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์  ศรีตองอ่อน

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี  (หลักสูตร ป.ตรี)


รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

หัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร ป.โท)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรัตน์ แย้มโอษฐ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา  ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาและสหกิจศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 1 งานประลองและก่อสร้าง

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 2 งานสิ่งแวดล้อม


อาจารย์อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา