มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริงซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย – เยอรมัน”

ในปีพ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้รวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2514 โดยมีวิทยาลัยทั้งสามแห่งเป็นวิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีนามตามสถานที่ตั้งต่อท้ายนามพระราชทาน ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ จึงใช้ชื่อว่า“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ” และเพื่อให้การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะแรกของสถาบันบรรลุผล วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเดิม จึงรวมเข้าเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีชื่อว่า“ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น“วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 25 สาขา จากการพัฒนาทางด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) รวม 9 สาขาวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) รวม 11 สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) รวม 1 สาขาวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต (วศ.ม) รวม 7 สาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) รวม 2 สาขาวิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมล้อม เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง และมีประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้

 • ปี พ.ศ. 2513 ได้เริ่มการก่อตั้งแผนกวิชาช่างก่อสร้าง สังกัดภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับ ป.วช. และ ป.วส. ต่อมาให้ย้ายมาสังกัดแผนกช่างก่อสร้าง ภาควิชาก่อสร้างและงานไม้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ประกิต ลิ้มตระกูล เป็นหัวหน้าแผนกคนแรก
 • ปี พ.ศ. 2536 ได้เริ่มเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (อส.บ. เทคโนโลยีโยธา) หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี (ภาคบ่าย) หัวหน้าโครงการคนแรกคือ อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ วัฒนกูล
 • ปี พ.ศ. 2540 ได้เริ่มการเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (อส.บ. เทคโนโลยีโยธา) หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคเช้า)
 • ปี พ.ศ. 2544 ร่างแผนเปิดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) เตรียมเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2545
 • ปี พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าโครงการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
 • ปี พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2544 ทางคณะอนุกรรมการสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้มีมติรับรองหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (อส.บ. เทคโนโลยีโยธา)
 • ปี พ.ศ. 2545 เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545
 • ปี พ.ศ. 2548 ก่อตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • ปี พ.ศ. 2549 อาจารย์จำรูญ หฤทัยพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี และได้เริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาโท แผนการเรียน 2 ปี ชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง และเริ่มมีการเรียนการสอนในปี 2550
 • ปี พ.ศ. 2550 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 คณะอนุกรรมการสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้มีมติรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) ส าหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2545 ต่อมาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลมีชื่อเรียกว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
 • ปี พ.ศ. 2551 วันที่ 13 ตุลาคม 2551 คณะอนุกรรมการสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้มีมติรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี) ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2546-2550
 • ปี พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย์ด าเนินภร คงพาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • ปี พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชนินทร์ หมดมลทิน ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • ปี พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษา 2 ปี เพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง และต่อมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาแทนวิชาฝึกงาน โดยนักศึกษาจะออกสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในชั้นปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
 • ปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชา จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)  (2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง) และ (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง (วท.ม. การจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง) ได้รับการปรับปรุงใหม่ในรอบ 5 ปี

 

แผนภาพ ลำดับเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม