ผู้บริหารภาควิชา

   หัวหน้าภาควิชา

 

   ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร (JJO)

Asst. Prof. Dr. Janjit Iamchaturapat

 

รองหัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล (KKP)

Assoc. Prof. Dr. Keeratikan Piriyakun

 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

(ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสหกิจศึกษา)

                                                                         

 ผศ.นิรัตน์  แย้มโอษฐ์  (NRY)

Asst. Prof. Nirat Yamoat

 

หัวหน้าสาขาวิชา

                                                                                                                    ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน (SSO)                                          

                 Asst. Prof. Dr. Sorakarn Sritong-on         

                                                     

หัวหน้าสาขาระดับบัณฑิตศึกษา

                          

รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ (SMS)

Assoc. Prof. Dr. Smith Songpiriyakij