ผู้บริหารภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.เจนจิต  เอี่ยมจตุรภัทร (JJO)

Asst. Prof. Dr. Janjit  Iamchaturapatr

 

รองหัวหน้าภาควิชา

 

รศ.ดร.กีรติกานต์  พิริยะกุล (KKP)

Assoc. Prof. Dr. Keeratikan  Piriyakul

 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.นิรัตน์ แย้มโอษฐ์ (NRY)

Asst. Prof. Nirat  Yamoat

 

หัวหน้าสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน (SSO)

Asst. Prof. Dr. Sorakarn  Sritong-on