ห้องปฏิบัติการ

– ห้องประลองยุทธคอนกรีต

 

– ห้องประลองยุทธวิศวกรรมสำรวจ

 

– ห้องประลองยุทธวัสดุ

 

– ห้องประลองยุทธชลศาสตร์

 

– ห้องประลองยุทธปฐพีกลศาสตร์

 

– ห้องประลองยุทธอัสฟัลท์

 

– ห้องประลองยุทธวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม