ประวัติภาควิชา

* ปี พ.ศ. 2513  ได้เริ่มการก่อตั้งแผนกวิชาช่างก่อสร้าง   สังกัดภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับ ป.วช. และ ป.วส. ต่อมาให้ย้ายมาสังกัดแผนกช่างก่อสร้าง ภาควิชาก่อสร้างและงานไม้   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยมีอาจารย์ประกิต   ลิ้มตระกูล  เป็นหัวหน้าแผนกคนแรก

* ปี พ.ศ. 2536 ได้เริ่มเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  (อส.บ. เทคโนโลยีโยธา)  หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี (ภาคบ่าย) หัวหน้าโครงการคนแรกคือ  ดร.กุลพัฒน์  วัฒนกูล

*  ปี พ.ศ.  2540    ได้เริ่มการเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี     อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (อส.บ. เทคโนโลยีโยธา)  หลักสูตรต่อเนื่อง  2  ปี  (ภาคเช้า)

* ปี พ.ศ.  2544  ร่างแผนเปิดหลักสูตรปริญญาตรี  4  ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) เตรียมเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2545

* ปี พ.ศ. 2544  วันที่ 1 มิถุนายน 2544  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าโครงการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

* ปี พ.ศ. 2544  วันที่ 12 กรกฎาคม 2544 ทางคณะอนุกรรมการสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา   ได้มีมติรับรองหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (อส.บ. เทคโนโลยีโยธา)

* ปี พ.ศ. 2545 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)   ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545

* ปี พ.ศ. 2549 อาจารย์จำรูญ  หฤทัยพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี และได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

* ปี พ.ศ. 2550  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ทางคณะอนุกรรมการสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา   ได้มีมติรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2545 ต่อมาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลมีชื่อเรียกว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

* ปี พ.ศ. 2550   ได้เปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

* ปี พ.ศ. 2551 ในวันที่ 13  ตุลาคม  2551 ทางคณะอนุกรรมการสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา   ได้มีมติรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2546-2550

*ปี พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย์ดำเนินภร  คงพาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม