ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างงานสร้างเทคโนโลยี  โดยยึดมั่นด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

 

ปณิธาณ

มุ่งมั่นสร้างและพัฒนากำลังคนทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  ที่มีศักยภาพ  มีคุณภาพคู่คุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

วิศวกรโยธาที่มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ มีความคิดที่เป็นระบบในการนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์เพื่อสร้างงาน สร้างเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคามรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม สิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความปลอดภัย และกฎหมาย