รศ.ดร.กีรติกานต์  พิริยะกุล (KKP)

รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล (KKP)
Assoc. Prof. Dr. Keeratikan Piriyaku

—————————————————-

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.


You may use these HTMLtags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>