ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์ (NPN)

อาจารย์ ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์ (NPN)

Email: Nararatchporn.n@cit.kmutnb.ac.th 

ประวัติการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)            มหาวิทยาลัยมหิดล 

——————————————————————————————————————————

สาขาวิชาการที่สนใจ

การควบคุมก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซชีวภาพ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยจุลินทรีย์ชนิดพิเศษ เทคโนโลยีบำบัดอากาศ อาคารประหยัดพลังงาน การบริหารงานก่อสร้าง

——————————————————————————————————————————

ผลงานวิชาการ

 Effect of hydraulic retention time and sludge recirculation on greenhouse gas emission and related microbial communities in two-stage membrane bioreactor treating solid waste leachate. 

– Biogas Production from Wastewater Treatment Technology.

– Utilization of Paper Label Waste for Making Interlocking Concrete Paving Block by Using Limestone Powder-cement as Binder

– เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ*,วศิน ปิ่นประทีป, ศรุต ทิพย์วารีรมณ์ และ นรารัชต์พร นวลสวรรค์. การนำของเสียประเภทฉลากพลาสติกมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นโดยใช้ผงหินปูน-ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน : วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย     Volume:26     Issue:1     Pages:57-63     Year:2555

– Chayanid Witthayaphirom, Nararatchporn Nuansawan, Davin Sang*, Vongsadet Phommachanh, Chart Chiemchaisri, Wilai Chiemchaisri, Jiro Takemura. Long-term of investigation monitoring leachate landfill characterization at Sainoi landfill site in Thailand. UWP, 23 Febuary 2017, Cambodia

– Greanhouse Gas Emission from Two-stage Membrane Bioreactor Treating Municipal Solid Waste Leachate. 

– Chart Chiemchaisri*, Wilai Chiemchaisri,  Boonyaroj Varinthorn,  Boonnorat Jarungwit, Nuansawan Nararatchporn, Kazuo Yamamoto. Pollutant removals and greenhouse gas emissions in membrane bioreactor treating nitrogen-rich landfill leachate.  IWA Specialist Conference on Nutrient Removal and Recovery, 18-21 May 2015, Poland

– Chart Chiemchaisri, Wilai Chiemchaisri, Nararatchporn Nuansawan*. Evaluation of Greenhouse Gas Emission from Municipal Solid Waste Landfill Leachate by Two-stage Membrane Bioreactor. การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2559, 3 ตุลาคม 2560

—————————————————————————————————————————–

ผลงานทางวิชาชีพวิศวกรรม

-โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.ประเมินเส้นทางที่เป็นไปได้ในการสร้างทางรถไฟโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยใช้หลัก SAE

-โครงการจัดทำสื่อสาธิตวิธีการทดสอบวัสดุของศูนย์ทดสอบและหน่วยทดสอบ(ประกอบไปด้วย สื่อสาธิต การเจาะสำรวจดิน, การหาความถ่วงจำเพาะของดิน, การหาความถ่วงจำเพาะของหิน, การทดสอบแรงดึงเหล็ก, การทดสอบหาค่าการยุบตัวของดิน, การทดสอบหาค่าแรงอัดแกนเดียว, การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน, การทดสอบหาค่าการซึมน้ำ, NDT. กรมโยธาธิการและผังเมือง.ส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือสื่อสาธิต

-โครงการจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลดินเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และเขียนคู่มือการใช้งานโปรแกรม. กรมโยธาธิการและผังเมือง.หัวหน้าโครงการจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมGIS

-โครงการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 (สมอ.-มจพ.).ส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือโครงการ

-ออกแบบระบบdust collector 29 suction points diameter 80mm ประมาณ 11,600m3/hr. บริษัท Suterex-renodex.

-ออกแบบระบบบำบัดฝุ่นและควันจากกิจกรรมลอกกาวและพ่นกาว. บริษัท เซรามิกส์อุตสาหกรรมไทย(Cotto) จำกัด
-ออกแบบระบบดูดควัน ตำแหน่งกิจกรรมการลอกกาว(ตำแหน่งที่1)Clean42(อัตราการไหล6,000m3/hr) และดูดฝุ่นกาวจากกิจกรรมการพ่นกาว(ตำแหน่งที่2)Clean22(อัตราการไหล3,000m3/hr)
-ออกแบบ/ติดตั้งระบบบำบัดกรองควันจากเครื่องCNC.บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด .คำนวณออกแบบระบบบำบัด.อัตราการไหล5,000 ลบ.ม./ชม.
-ออกแบบ/ติดตั้งระบบบำบัดกรองควัน/ไอน้ำมันcoolant/ฝุ่น line10-11-12.บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด. คำนวณออกแบบระบบบำบัดแต่ละไลน์ อัตราการไหล 8,000 ลบ.ม./ชม.
-ออกแบบระบบดูดควันอาหาร.บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด(อมตะนคร).คำนวณออกแบบระบบดูดควันอาหาร อัตราการไหล 2,700 ลบ.ม./ชม.
-ออกแบบระบบบำบัดควันเชื่อม.บริษัท เรดิคอน จำกัด. ออกแบบระบบบำบัดควันเชื่อม อัตราการไหล 15,800 ลบ.ม./ชม. (line1) และ 8,500 ลบ.ม./ชม.(line2)
-บำบัดอากาศพื้นที่ห้องพ่นกันสนิมรถยนต์Chassis(แซสซี)ขนาด 3x3X3 ม. มีNozzleประมาณ50หัว.บริษัท อี.ที.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบระบบบำบัดอากาศอัตราการไหล 16,000 ลบ.ม./ชม.
-บำบัดละอองน้ำมัน ที่เกิดจากNozzle จากกระบวนการทำเยลลี่. บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด. ออกแบบระบบบำบัด อัตราการไหล 2,600 ลบ.ม./ชม. ออกแบบอัตราการไหล 24,000 ลบ.ม./ชม. ความดัน 3,500 Pa 17,000 ลบ.ม./ชม. ความดัน 2,500 Pa.
-ออกแบบระบบบำบัดฝุ่นขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม.บริษัท สยามชิตะ จำกัด. ออกแบบระบบบำบัดฝุ่นอัตราการไหล 65,000 ลบ.ม./ชม.
-ออกแบบระบบบำบัดควันไอน้ำมัน 2ห้อง.บริษัท Tohoku pioneer จำกัด.ออกแบบระบบบำบัดไอน้ำมัน อัตราการไหล 1,200 ลบ.ม./ชม.
-บำบัดฝุ่นแป้งจากกระบวนการขัดเงาล้อ. บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด.คำนวณออกแบบระบบบำบัดฝุ่น อัตราการไหล2,500 ลบ.ม./ชม.
-ออกแบบระบบบำบัดฝุ่นกระดาษ. บริษัท ยูชิ ซิสเต็มส์ จำกัด. คำนวณออกแบบระบบบำบัดฝุ่น อัตราการไหล 12,825 ลบ.ม./ชม.
-ออกแบบระบบบำบัดควันเชื่อม 60 จุด. บริษัท ไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด. คำนวณออกแบบระบบดูดควัน อัตราการไหล 8,480 ลบ.ม./ชม.
-ออกแบบระบบดูดฝุ่นงานเจียรชิ้นส่วนรถยนต์ (ฝุ่นเหล็ก).บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท จำกัด. ออกแบบระบบบำบัดฝุ่นจากงานขัด อัตราการไหล 11,000 ลบ.ม./ชม.
-ออกแบบระบบดูดฝุ่นแป้งจากกระบวนการขัดล้อ.บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด.  อัตราการไหล2,500 ลบ.ม./ชม.
-ออกแบบระบบกรองไอน้ำมัน. บริษัท Thai arrow จำกัด.คำนวณออกแบบระบบกรองไอน้ำมัน อัตราการไหล 8,400 ลบ.ม./ชม.
-ออกแบบ/ติดตั้งระบบดูดฝุ่นจากการตัดไฟเบอร์กลาส.บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด. คำนวณออกแบบระบบดูดควัน อัตราการไหล 530 ลบ.ม./ชม. 320 mmbar

-โครงการสำรวจและออกแบบเบื้องต้นและงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเหลว.บริษัท เอเชีย เทอร์มินัล จำกัด
-โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลวในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง(PTT Tank Terminal). บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). ส่วนร่วมในงานออกแบบโครงสร้างรวมทั้งงานทางด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)/ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ประมาณราคา/ออกแบบ และดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ ภายในโครงการ/ระบบบำบัดน้ำเสีย
-โครงการในอนาคตของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการสำรวจศึกษาสภาพการจราจรและการเดินทางบนทางพิเศษ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย.เขียนรายงานการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น.
-โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์ สูง 20 ชั้น (อาคารA).โรงพยาบาลตำรวจ.เขียนรายงานการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
-ศึกษาแผนแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ของการท่าเรือฯ (บริเวณท่าเรือกรุงเทพ และพื้นที่โดยรอบ).การท่าเรือแห่งประเทศไทย.เขียนรายงานการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น.
-โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียดประเมินราคา.สำหรับงานวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและส่วนของเมืองศูนย์บริการชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม เขตบางขุนเทียน. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. ออกแบบส่วนประกอบย่อยของอาคาร/ดูแลรายงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
-โครงการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. ศึกษา-สำรวจความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนากลุ่มอนุภาคในแต่ละจังหวัด/ออกแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัด.
-โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเหลวและคลังเก็บผลิตภัณฑ์. บริษัท เอเชีย เทอร์มินัล จำกัด.ส่วนร่วมในงานโครงการทางด้านงานออกแบบโครงสร้างรวมทั้งงานทางด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHIA)และออกแบบระบบขนถ่ายสินค้าเหลวและระบบการจัดการขยะ

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.


You may use these HTMLtags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>