หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตร : ระดับปริญญาโท 2 ปี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : MCET

จำนวน (สาขาวิชา) : 1

หลักสูตร : ระดับปริญญาโท 2 ปี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

– สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : MUEM

จำนวน (สาขาวิชา) : 1

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน

ผู้ดูแลหลักสูตร

ผศ.ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี
ผศ.ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรีประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัชอาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส
รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาสอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์
ดร.ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์อาจารย์ประจำหลักสูตร