หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตร : ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : CVET

จำนวน (สาขาวิชา) : 1

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน

ผู้ดูแลหลักสูตร

ผศ.ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี
ผศ.ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรีประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัชอาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส
รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาสอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์
ดร.ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์อาจารย์ประจำหลักสูตร